• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả cải cách hành chính trong 9 tháng năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sau 9 tháng triển khai thực hiện, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám đốc Sở và sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chuyển biến rõ rệt. Từ việc thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về công tác cải cách hành chính, cho đến việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính, góp phần tích cực vào việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân và các doanh nghiệp.
 

​            Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành rà soát, cập nhật lại danh mục 112 thủ tục hành chính hiện hành với 94 TTHC cấp tỉnh, 15 TTHC cấp huyện và 03 TTHC cấp xã. Công tác hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, đến nay Sở đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 41 thủ tục hành chính, đạt 100% kế hoạch CCHC 2017.

Về công tác kiểm tra cải cách hành chính, trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở VHTTDL đã tiến hành 02 đợt kiểm tra tại 14/20 đơn vị phòng, ban, đơn vị trưc thuộc gồm: Trung tâm Huấn luyện thi đấu Thể dục thể thao, Thư viện tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Phát hành phim Chiếu bóng, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và 9/9 phòng quản lý của Sở. Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy: Công tác cải cách hành chính tại các đơn vị được tập trung chỉ đạo thực hiện và có chuyển biến tốt; Thủ tục hành chính được đơn giản và đảm bảo thời gian giải quyết; Tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được chú trọng nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức; Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực.

HOI NGHI CBCC 2017.jpg

Trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, Sở đã sớm triển khai chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Đồng Nai 2017 “Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn’. Đồng thời, trong tháng 8/2017, Sở đã thực hiện biên soạn và phát hành tập san, chuyên đề về cải cách hành chính với chủ đề “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng đến nền hành chính hiện đại”, với số lượng 500 bản và nội dung tập trung về công tác cải cách hành chính của đơn vị trong thời gian qua.

Đối với công tác ban hành, rà soát và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, Sở đã tham mưu các đề án như: Đề án Thu phí tham quan di tích - danh thắng, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đề án Hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Quy định mức thu, nộp, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đề án thu phí Thư viện tỉnh. Quy định mức thu, nộp, phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai…

Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và hướng dẫn của Sở Tư pháp. Giám đốc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân công cho các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm về nội dung của các văn bản QPPL đã đăng ký tham mưu UBND tỉnh và HĐND tỉnh. Các phòng đã đảm bảo tiến độ thời gian và nội dung của các văn bản QPPL được phân công tham mưu. Các phòng thuộc Sở đều phân công chuyên viên thường xuyên kiểm tra, theo dõi và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên; kịp thời bổ sung, cập nhật vào hệ thống văn bản QPPL của đơn vị để bổ sung vào bộ thủ tục hành chính do ngành quản lý.

Việc thực hiện cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở đã tiếp nhận 841 hồ sơ, giải quyết 811 hồ sơ, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 97%. Qua khảo sát ý kiến người dân, thì 100% ý kiến hài lòng với kết quả giải quyết TTHC của Sở.

HOI NGHI TRIEN KHAI NHIEM VU NGANH 2017.jpg

      Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện Quyết định 1709/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh, kể từ 01/7/2017, Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện từ trực thuộc Sở chuyển sang trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trong tháng 3/2017, Sở triển khai Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở. Trên cơ sở đó, Sở đã ban hành các quyết định về: Phân công công việc của Giám đốc và các Phó GĐ Sở do bổ sung, kiện toàn nhân sự Phó GĐ Sở theo quyết định của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của phòng Quản lý văn hóa, Quản lý Di sản văn hóa, Tổ chức pháp chế, Văn phòng, Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình. Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.

Về thực hiện phân cấp quản lý theo thẩm quyền được phân cấp, Giám đốc Sở và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý công chức, viên chức trong đơn vị. Với thẩm quyền được phân cấp, đơn vị đã chủ động kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo; bổ sung, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, năng lực, trình độ được đào tạo, tạo điều kiện cho công chức, viên chức phát huy hết năng lực bản thân. Chủ động trong công tác tuyển dụng viên chức, thực hiện các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức như: nâng lương, cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt, tạo điều kiện để đơn vị hoàn thiện đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao. Việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tạo điều kiện cho đơn vị chủ động kinh phí; từ đó, đã tiết kiệm được kinh phí để tăng thu nhập cho công chức, viên chức góp phần động viên tinh thần làm việc trong công chức, viên chức. Các đơn vị đều đảm bảo thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt tại đơn vị, góp ý xây dựng công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện hơn; xây dựng khối đoàn kết nội bộ bền vững hơn nhằm đảm bảo sự công bằng, dân chủ trong mọi hoạt động. 

VIET DA TRUYEN THONG 1.jpg

          Tình hình triển khai các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội. Sở VHTTDL đã kịp thời triển khai các qui định của nhà nước đến các đơn vị, CBCC-VC về chính sách thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội. Đề cao trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ tiền lương, tiền công…. Nội dung tuyên truyền bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và hình thức tuyên truyền  phong phú, phù hợp như: Triển khai trên hệ thống văn bản điện tử nội bộ, lồng ghép trong các buổi tập huấn, hội nghị CBCCVC, hội họp của cơ quan…

Việc thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị đã góp phần thúc đẩy công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại bộ máy để bố trí, sử dụng CBCC phù hợp về trình độ chuyên môn, năng lực thực tế so với yêu cầu vị trí công tác. Nghị định 130/2005/NĐ-CP đã tạo thuận lợi trong quá trình chi tiêu, đồng thời thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong các khâu phân bổ và chấp hành quyết toán. Sở đã xây dựng và từng bước hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công; xây dựng định mức chi tiêu, mua sắm hợp lý, đúng quy định. Thực hiện công khai minh bạch trong phân bổ dự toán, quyết toán và mua sắm tài sản…Vì vậy đã quản lý sử dụng kinh phí hiệu quả tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho CBCC trên cơ sở hiệu quả và chất lượng công việc; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và tăng cường sự giám sát của CBCC trong việc sử dụng biên chế, kinh phí.

IMG_7948.jpg

Các đơn vị sự nghiệp đã có sự  chuyển biến rõ  nét về chất lượng và hiệu quả công việc như tăng cường công tác quản lý trong nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực của ngành. 11/11 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện các chế độ chính sách nhà nước theo quy định. Việc quản lý kinh phí và quản lý tài sản công được thực hiện trên tinh thần thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiết kiệm chi phí quản lý hành chính như văn phòng  phẩm, điện thoại, nhiên liệu, điện nước, mua sắm tài sản công, tiếp khách...  Việc thực hiện khoán chi đã giúp cho đơn vị chủ động điều hành, cân đối các nhiệm vụ chi, tiết kiệm chi phí để bổ sung tăng thêm thu nhập cho CBVC, tạo động lực cho CBVC yên tâm công tác, yêu nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo điều kiện cho đơn vị từng bước hoàn thiện các chế độ, định mức chi tiêu để làm căn cứ khoán chi, từ đó tạo sự chủ động và khuyến khích tiết kiệm chi, thực hiện công khai minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản; qua đó tăng cường công tác kiểm tra giám sát của các tổ chức đoàn thể, CBVC, góp phần duy trì kỷ luật tài chính, chống các biểu hiện tiêu cực trong thu - chi ngân sách.

Việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT theo mục tiêu định hướng của tỉnh, trong đó việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc của Sở trong 9 tháng đầu năm là: Tổng Số văn bản 8080, thực hiện văn bản điện tử 7210, gửi đi là 1281 và nhận lại 5929, đạt tỷ lệ 89,23% văn bản điện tử. Số công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản để quản lý, điều hành, xử lý công việc là  56/56 cán bộ, công chức, đạt tỷ lệ 100%

NGAY HOI GIA DINH NHAN QUOC TE HANH PHÚC 3.jpg 
 

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính được Ban Giám đốc Sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên chỉ đạo tập trung thực hiện, cũng như kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Văn phòng Sở đã chủ động ban hành sớm các kế hoạch cải cách hành chính, xác định rõ ràng, cụ thể về số lượng, gắn với trách nhiệm triển khai đến các phòng quản lý và đơn vị trực thuộc, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa tại Trung tâm hành chính công, đã giúp cho việc đơn giản các thủ tục hành chính và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được quan tâm thực hiện và đem lại hiệu quả tốt. Công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng và quan tâm thực hiện, từ đó trình độ, năng lực của cán bộ, công chức cũng được nâng cao giúp cho việc xử lý công việc cơ quan hiệu quả hơn; tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân được nâng lên./.

Ngọc Yến