• image01
  • image01
  • image01
  • image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Để nâng cao chất lượng bài viết, Quý cộng tác viên khi gửi tin bài vui lòng gửi riêng hình ảnh, không để hình nằm trong file bài viết. Xin cám ơn! *

Phòng Tổ chức - Pháp chế

​PHÒNG TỔ CHỨC - PHÁP CHẾ

Địa chỉ: Số 2 - Nguyễn Văn Trị, Biên Hòa, Đồng Nai
(lầu 6 - Trụ sở khối nhà nước)
Điện thoại: 0613 – 847435

Trưởng phòng: Bà Lê Thị Minh Trí (ĐT: 0948938089)


Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng thuộc khối Văn phòng Sở, là phòng tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và chế độ chính sách lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

1. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1.1. Tham mưu xây dựng các dự án, đề án; dự thảo các văn bản về tổ chức bộ máy; về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và chính sách chế độ thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

1.2. Tham mưu xây dựng các phương án tổ chức của Sở, của ngành; công tác quy hoạch cán bộ quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật cán bộ công chức; chính sách, chế độ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

1.4. Về tổ chức bộ máy, biên chế:

1.4.1. Tham mưu xây dựng phương án về việc thành lập các phòng chức năng của Sở; về việc thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể  đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

1.4.2.  Trình Giám đốc Sở:

- Văn bản quyết định thành lập phòng chức năng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng của Sở, các đơn vị sự nghiệp do Sở quản lý trực tiếp.

- Kế hoạch biên chế hàng năm của Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

1. 4.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế thuộc thẩm quyền phân cấp;

1.5. Về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

1.5.1. Giúp Giám đốc Sở:

- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện nội dung, hình thức và tổ chức thi tuyển, xét tuyển, xét nâng ngạch theo phân cấp.

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức lãnh đạo các phòng chức năng của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Thực hiện quy trình kỷ luật, điều động, luân chuyển và quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp.

1.5.2. Quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định. Thống kê cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý.

1.6. Về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực:

1.6.1. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan về quản lý nhà nước; về đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

1.6.2. Xây dựng kế hoạch đề nghị cấp trên thực hiện đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh.

1.7. Về chính sách, chế độ: Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

1.8. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức cán bộ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở;

1.9. Thực hiện cải cách hành chính, quản lý biên chế, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

1.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Cơ cấu biên chế:

1. Cơ cấu tổ chức gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và 02 chuyên viên.

2. Ban lãnh đạo, chuyên viên thực hiện nhiệm vụ, công vụ:

- Trưởng phòng là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

- Phó trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó trưởng phòng được ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Trưởng phòng và Phó trưởng phòng do Giám đốc Sở quyết định theo phân cấp.