Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment10/29/2019
Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CB,CCVC.
HĐND tỉnh12Nghị Quyết8
  
Attachment10/30/2020
Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Chính Phủ6Nghị định4
  
Attachment9/25/2020
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Chính Phủ6Nghị định4
  
Attachment9/18/2020
Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Chính Phủ6Nghị định4
  
Attachment8/14/2020
về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Khác4Quyết định1
  
Attachment5/8/2020
Quy định số 42-QĐi/TU, ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý
Tỉnh ủy2Khác4Văn bản2
  
Attachment6/16/2020
về việc ban hành Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
UBND Tỉnh1Khác4Quyết định1
  
Attachment6/20/2018
QĐ ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Khác4Quyết định1
  
Attachment1/29/2019
Quyết định số: 190 /QĐ-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính Danh mục văn bản quy pham pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ tài chính trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018
  
Attachment5/7/2019
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
Chính Phủ6Khác4Nghị định4
  
Attachment12/21/2018
QĐ phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành TW
UBND Tỉnh1Văn hóa, Thể thao và Du lịch8Quyết định1
  
Attachment10/2/2018
thông báo về việc đăng tải thông tin trên trang tin điện tử về tài sản công
Bộ Tài chính7QL Tài sản7Văn bản2
  
Attachment10/2/2018
Mua xe ô tô phục vụ công tác năm 2018
Bộ Tài chính7QL Tài sản7Văn bản2
  
Attachment7/5/2018
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chinh phủ
Bộ Tài chính7QL Tài sản7Thông tư5
  
Attachment7/16/2018
BAN HÀNH HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ CÔNG CHO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH
Bộ KH&ĐT8Đầu tư6Quyết định1
  
Attachment8/17/2018
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, MỨC CHI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Bộ Tài chính7Tài chính5Thông tư5
  
Attachment8/14/2018
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tư pháp trong quá trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
Bộ Tư pháp10Khác4Văn bản2
  
Attachment10/17/2018
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
Chính Phủ6Bảo hiểm9Nghị định4
  
Attachment7/5/2018
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2018/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ TÀI SẢN VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN
Bộ Tài chính7QL Tài sản7Thông tư5
  
Attachment10/9/2018
Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chính Phủ6Văn hóa, Thể thao và Du lịch8Nghị định4
  
Attachment12/31/2017
QUY ĐỊNH VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
Chính Phủ6QL Tài sản7Nghị định4
  
Attachment12/29/2017
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 151/2017/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Bộ Tài chính7QL Tài sản7Thông tư5
  
Attachment6/14/2018
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO
Quốc hội9Thể thao2Luật3
  
Attachment7/6/2018
Nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công​ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.
HĐND tỉnh12QL Tài sản7Nghị Quyết8
  
Attachment7/13/2018
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
UBND Tỉnh1Khác4Chỉ thị7
  
Attachment6/13/2018
Ban Hành Quy Định Quản Lý Nhiệm Vụ Khoa Học Và Công Nghệ Cấp Tỉnh Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Khác4Quyết định1
  
Attachment4/12/2018
Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
Bộ Khoa học và Công Nghệ11Khác4Thông tư5
  
Attachment5/15/2018
Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi
Bộ Tư pháp10Tài chính5Thông tư5
  
5/14/2018
Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin
Bộ Tài chính7Tài chính5Thông tư5
  
Attachment5/17/2018
Ban Hành Một Số Biểu Mẫu Trong Công Tác Bồi Thường Nhà Nước
Bộ Tư pháp10Khác4Thông tư5
1 - 30Next